ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนเทศบาล ๒ (ถนนบำรุงเมือง) จัดตั้งเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๔๗๔ ที่โรงธรรมของวัด ใช้ชื่อโรงเรียนว่า"โรงเรียนประชาบาล" ตำบลในเมือง ๑ (วัดมหาธาตุ) 

ดำเนินการ สอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ ต่อมา ทางอำเภอเห็นว่าเพื่อความเจริญของบ้านเมือง จึงตกลงยกที่ดินที่ตั้งของโรงเรียนดังกล่าวให้เทศบาล  และย้ายสถานที่มาตั้งอยู่บริเวณที่เป็นโรงเรียนในปัจจุบัน  และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนว่า  โรงเรียนถนนบำรุงเมือง (ผดุงยุวชน) เมื่อวันที่๑ เมษายน ๒๕๐๖ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนเทศบาล  ๒ (ถนนบำรุงเมือง)

ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล  ๒ ( ถนนบำรุงเมือง ) เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

มีนักเรียนทั้งหมด ๔๗๑ คน 

บุคลากรทั้งสิ้น ๓๑ คน 

ครูประจำการ ๑๙ คน 

ผู้ช่วยครู ๘ คน 

ธุรการ ๑ คน 

แม่ครัว ๒ คน 

ภารโรง ๑ คน 

 

ทำเลที่ตั้ง

          ตั้งอยู่บ้านเลขที่  ๒๕๓   ถนนบำรุงเมือง   ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม

 

อาณาเขต

          ทิศเหนือ                   จดถนนร่วมจิตถวาย

          ทิศใต้                       จดชุมชนวัดโอกาส

          ทิศตะวันออก             จดชุมชนวัดโอกาส

          ทิศตะวันตก               จดถนนบำรุงเมือง

 

ขนาด

 

          มีเนื้อที่   ๑  ไร่  ๓   งาน ๕๖  ตารางวา