วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 

วิสัยทัศน์       

 

ครูมีคุณธรรม  นักเรียนได้มาตรฐาน  สถานศึกษามีความพร้อม 
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  ควบคู่คุณธรรม  นำสู่อาเซียน

 

ปรัชญา

 

ความรู้กว้างไกล  วินัยเด่น  เน้นคุณธรรม   นำชุมชนก้าวหน้า  พัฒนาความรู้สู่อาเซียน

 

 

 

 

 

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์     ประพฤติดี มีมารยาท  มากความสามารถ  กล้าแสดงออก

ความหมาย  คำว่า “อัตลักษณ์”  หมายถึง   นักเรียนเป็นผู้มีความประพฤติดี  ปฏิบัติตนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นผู้ที่มีกิริยามารยาทงดงาม  มีความรู้ความสามารถใฝ่รู้ใฝ่เรียน และกล้าแสดงออกในด้านที่ตนเองถนัด

 เอกลักษณ์     ภูมิทัศน์งามตา   คู่จรรยางาม


          ความหมาย คำว่า “เอกลักษณ์”  หมายถึง  ลักษณะที่เป็นหนึ่งและโดดเด่นของโรงเรียนเทศบาล ๒

(ถนนบำรุงเมือง)   ในด้านการบริหารจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม  กิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นสิ่งเชิดชูเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนที่เป็นที่รู้จักและประทับใจแก่บุคคลอื่น ๆ และชุมชน

          “ภูมิทัศน์งามตา”   เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่แสดงความสะอาด  สวยงาม บรรยากาศร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน

          “ คู่จรรยางาม”  เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความประพฤติดี  มีกิริยามารยาทเรียบร้อยเหมาะสมตามวัย  มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อม เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ และมีคุณธรรม