ผลงานประจำปีการศึกษา 2555
ผลงานประจำปีการศึกษา 2555


1.การแข่งขันละครภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ครั้งที่ 20  ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ครูผู้ฝึกสอน

 1.นางเสาวณีย์  เสโลห์

 2.นางสาวญานิกา  นกแก้ว

      3.นางจริยาภรณ์  ทิพยารมย์

      4.นายอลงกรณ์  สิทธิ์กานต์

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

1.ด.ช. วัชระพล     ศรีสรรค์            ชั้นป.2/1

2.ด.ญ. ธนพร         มุงคุณ              ชั้นป.3/1

3.ด.ช. อนันต์         เพชรรัตน์          ชั้นป.6/2

4.ด.ช. ภานุวัฒน์      ยอดปทุม         ชั้น ป.6/2

     5.ด.ญ. สิรีธร          บุญประกอบ      ชั้น ป.6/2

     6.ด.ญ.อริศรา          บางทราย         ชั้น ป.6/2

     7.ด.ญ.ชฎาภรณ์       โทนโคกสูง        ชั้น ป.6/2

     8.ด.ญ.วริศรา          ชัยตรัยภพ        ชั้น ป.6/2

     9.ด.ญ.ฐิฆัมพร         บุญค้ำ             ชั้น ป.6/2

 


2.การประกวดสร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ระดับประถมศึกษา

จากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครูผู้ฝึกสอน

1.  นางเสาวณีย์  เสโลห์

2.  นางสุดวนิดา  เหลือบุญชู

3.  นางจิราวรรณ  ขอดเมชัย


นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

1.  ด.ญ.สิรีธร   บุญประกอบ     ชั้น ป. 6/2

2.  ด.ญ.สุชาดา  เพียพล          ชั้น ป. 6/2

3.  ด.ญ.รามาวดี  พุ่มโยนก       ชั้น ป. 6/1


3.รางวัลชนะเลิศการแข่งขันScience show

ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ครูผู้ฝึกสอน

1.  นางเหรียญทอง มีชัย

2.  นางสุปราณี  สระแก้ว

3.  นางหทัยรัตน์  ซ้ายกลาง

4.  นายอลงกรณ์  สิทธิกานต์


นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

1.  ด.ญ.อริศรา  บางทราย        ชั้น ป. 6/2

2.  ด.ญ.ชฎาภรณ์  โทนโคกสูง    ชั้น ป. 6/2

3.  ด.ญ.ฐิติมา  พระคำก้อน        ชั้น ป.5/14.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การประกวดแข่งขันทักษะสารานุกรมไทย

สำหรับเยาวชน ระดับจังหวัด

ครูผู้ฝึกสอน

  นางศิริพร  วังริยา


นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

1.  ด.ญ.สิรีธร  บุญประกอบ     ชั้น ป. 6/2

2.  ด.ญ.วริศรา  ชัยตรัยภพ      ชั้น ป. 6/2

3.  ด.ช.ภุชงค์  ขันทะชา          ชั้น ป. 5/1


5.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสื่อและนวัตกรรม กลุ่มสาระศิลปะ

ระดับประถมศึกษา  ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 20 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด


         นางสุดวนิดา   เหลือบุญชู  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ