รางวัลและผลงานโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ถนนบำรุงเมือง) เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การแข่งขัน SCIENCE SHOW ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และการแข่งขันเกม 24 แต้ม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (อ่าน 289) 05 ก.ย. 65
ชนะเลิศ การแข่งขัน cover dance (อ่าน 1100) 01 ก.พ. 62
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงสากล ระดับประะถมศึกษา (อ่าน 1136) 01 ก.พ. 62
ชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทหญิง (อ่าน 1101) 22 ม.ค. 62
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 Story telling เล่านิทาน ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (อ่าน 1337) 22 ม.ค. 62
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2การแข่งขันวาดภาพระบายสี (อ่าน 1170) 22 ม.ค. 62
รางวัลชนะรองเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน Suduku ระดับประถมศึกษา (อ่าน 1922) 23 ส.ค. 61
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Suduku ระดับประถมศึกษา (อ่าน 910) 23 ส.ค. 61
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในการแข่งขัน Sing Contest ระดับประถมศึกษา (อ่าน 757) 07 ก.พ. 61
รางวัลชนะเลิศการประกวดคัดลายมือ ระดับประถมศึกษา (อ่าน 1543) 07 ก.พ. 61
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การวาดภาพระบายสี กิจกรรม Open house (อ่าน 874) 06 ก.พ. 61
ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงลูงทุ่ง (อ่าน 799) 06 ก.พ. 61
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science show) คณะวิทยาสาตร์แล (อ่าน 817) 30 พ.ย. 60
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ โรงเรียนนครพนมวิทยา (อ่าน 717) 30 พ.ย. 60
เด็กชายชัยกฤต ศรีสรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันร้องเพลงสากล (อ่าน 769) 30 พ.ย. 60
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กจังหวัดนครพนม (อ่าน 824) 30 พ.ย. 60
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา (อ่าน 968) 30 พ.ย. 60
นายสุรชัย เดชโบราณ ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันละครภาษาอังฤษ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นเมืองทอง (อ่าน 974) 27 มี.ค. 59
นายอลงกรณ์ สิทธิกานต์ ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันละครภาษาอังฤษ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นเมือง (อ่าน 890) 27 มี.ค. 59
นางสิริมาส เรืองศรีมั่น ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันละครภาษาอังฤษ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นเมือ (อ่าน 894) 27 มี.ค. 59
นางสุปราณี สระแก้วได้รับรางวัลการประกวดสื่อนวัตกรรมชนะเลิศอันอับ2 โครงการพัฒนาวิชาการของกลุ่มการศ (อ่าน 859) 27 มี.ค. 59
นางสาวญาณิกา นกแก้ว ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ. รางวัลหนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา (อ่าน 988) 27 มี.ค. 59
นายพัฒนะ โคตรวงค์ ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาถิ่น ได้รับรางวัลชมเชย. (อ่าน 829) 27 มี.ค. 59
นางศิริพร วังริยา ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาถิ่น ได้รับรางวัลชมเชย (อ่าน 861) 27 มี.ค. 59
นางสุดวนิดา เหลือบุญชู ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการในดวงใจยอดเยี่ยม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ (อ่าน 974) 27 มี.ค. 59
นางจริยาภรณ์ ทิพยารมย์ ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันละครภาษาอังฤษ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นเมือ (อ่าน 1037) 27 มี.ค. 59
รางวัลชมเชย การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรัญญะ (อ่าน 822) 28 ม.ค. 59
เด็กหญิงกัญญาภัค ไตรจิตต์ ระดับชั้นปฐมวัยปีที่๓/๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดkids model contest (อ่าน 934) 16 ก.ค. 58
นายสุธรรม สอนพิมพ์พ่อ (อ่าน 944) 14 ก.ค. 58
นางบุราวรรณ มังคละคีรี (อ่าน 862) 14 ก.ค. 58
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น (อ่าน 917) 14 ก.ค. 58
ผอ.วิไลวรรณ สังข์เกิด (อ่าน 958) 14 ก.ค. 58
รางวัลชนเลิศการแข่งขันละครภาษาอังฤษ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่๒๓ (อ่าน 880) 14 ก.ค. 58
เด็กหญิงกัญญาภัค ไตรจิตต์ นักเรียนระดับชั่นปฐมวัยปีที่๑/๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ หนูน้อยกาชาด ประจำปีกา (อ่าน 931) 14 ก.ค. 58