ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจริยาภรณ์ ทิพยารมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0943780789
อีเมล์ : pla.seehapanyo@gmail.com
ที่อยู่ :
91 ถนนพินิจรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ( ศศ.บ ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
2 การแข่งขันละครภาษาอังกฤษ. มหกรรมการจัดการศึษาท้องถิ่นเมืองทองธานี. ครั้งที่ 23. ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ1
3 รางวัลครูสอนดีเด่น ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน. จากคุรุสภา ปีพ.ศ. 2555
4 การแข่งขันละครภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา งานวิชาการ ครั้งที่23 จังหวัดชัยภูมิ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รางวัลชนะเลิศ
5 การแข่งขันละครภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา งานวิชาการครั้งที่ 22 จังหวัดเลย เทศบาลนครเชียงคาน ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
6 การแข่งขันละครภาษาอังกฤษ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 20 จังหวัดร้อยเอ็ด. ได้รับรางวัลชนะเลิศ