บุคลากรทางการศึกษา

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววราลักษณ์ บุญปัญญา
ตำแหน่ง : บุคลากรสนับสนุนการสอน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การปกครอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
52/24 ถนนนคร-ท่าอุเทน ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รัฐประสานศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล