บุคลากรทางการศึกษา

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายนนทนันท์ ครุฑกษัตริย์ไทย
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : รัฐประสานศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
39/6 ซอยร่วมพัฒนา ถนนกลางเมือง ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ( ศศ.บ )
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล