สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

อักษรย่อของโรงเรียน

 

ท.นพ.๒

 

 

 

สีประจำโรงเรียน

 

สีเขียว  หมายถึง  ความเจริญงอกงามทางสติปัญญา

 

สีชมพู   หมายถึง  ความสามัคคีมีเมตตา