กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวญานิกา นกแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางละอองเทียน พรหมอารักษ์
ครู คศ.1