กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวญานิกา นกแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางละอองเทียน พรหมอารักษ์
ครู คศ.1