กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวญานิกา นกแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

จริยาภรณ์ ทิพยารมย์
ครูผู้ช่วย