กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวญานิกา นกแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

จริยาภรณ์ ทิพยารมย์
ครู คศ.1

นางสาวสกุลรัตน์ ศิริพัฒนวรสกุล
ครูอัตราจ้าง

นางละอองเทียน พรหมอารักษ์
ครู คศ.1