คณะผู้บริหาร

นางวิไลวรรณ สังข์เกิด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศิริพร วังริยา
รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสถานศึกษา