กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุปราณี สระแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1