กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุปราณี สระแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวรัชรียา ใจเที่ยง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1