กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุปราณี สระแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์