ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารศรีเมือง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรืองปัญญา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารรัตนาวดี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..