ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2

นางสาววิภาพร รุ้งเรืองรุ่งโรจน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

ชัญญาภัค มีศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2