ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2

นางสาววิภาพร รุ้งเรืองรุ่งโรจน์
ครู คศ.1
ครู

ชัญญาภัค มีศรี
ครูอัตราจ้าง