ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายณรงค์ศักดิ์ สุขรี
ครู คศ.2

นายพัฒนะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2