คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธิดา เลขะวัฒนะ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางวิไลลักษณ์ สมเทพ
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจิตร จีระฉัตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายรุ่งเรืองชัย โมดา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญชัย จตุชาติสุคนธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางนงพะงา รัชยานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายดา คลีล้วน
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ โชติวุฒิเดชา
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางมาลินี ไพโรจน์วราการ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริรัตน์ จงตระการสมบัติ
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูศรีปริยัติการ
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระวิชิต อุทโย
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางสุปราณี สระแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางวิไลวรรณ สังข์เกิด
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : ราเชน ศรีสรรค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง