ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1

นางสาวจารุวรรณ ซุนเฟื้อง
ครู คศ.2

นางสาวกิตติยา หมูเหลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2