ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3

นางสาวชุลีกร บุญรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวพัชรินทร์ สาลีเพ็ง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2