ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3

นางสาวณัฐชา ผลจันทร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวพัชรินทร์ สาลีเพ็ง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2