ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3

นางสาวชุลีกร บุญรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวพัชรินทร์ สาลีเพ็ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2