กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสุรชัย เดชโบราณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายณรงค์ศักดิ์ สุขรี
ครู คศ.2

นางสาววราลักษณ์ บุญปัญญา
ครูอัตราจ้าง