กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววราลักษณ์ บุญปัญญา
ครูอัตราจ้าง

นายณรงค์ศักดิ์ สุขรี
ครู คศ.2