กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางศิริพร ภูนาคพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวณัฐสุดา รุ่งบุตรศร
ครูอัตราจ้าง