กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางศิริพร ภูนาคพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1