ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสุปราณี สระแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสถาพร ตระแก้วจิตร
ครูอัตราจ้าง