ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสุปราณี สระแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสถาพร ตระแก้วจิตร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2