ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกรกช มณีรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวทิพย์เทวี แก่นจันทร์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2