ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางจริยาภรณ์ ทิพยารมย์
ครู คศ.1

นางสาวชนกนันท์ หมู่มี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกรกช มณีรัตย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2