ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางจริยาภรณ์ ทิพยารมย์
ครู คศ.1

นางสาวชนกนันท์ หมู่มี
ครู

นางสาวกรกช มณีรัตย์
ครู คศ.3