ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางศิริพร ภูนาคพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวญาณิกา นกแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2