ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางศิริพร วังริยา
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายไสว ภูนาคพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2