ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางศิริพร วังริยา
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายไสว ภูนาคพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2