ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางศิริพร วังริยา
ครู คศ.3

นายไสว ภูนาคพันธ์
ครู คศ.3