บุคลากรทางการศึกษา

นายปริยะ คูสกุล
ครูอัตราจ้าง

นายนนทนันท์ ครุฑกษัตริย์ไทย
ครูอัตราจ้าง

นางสาววราลักษณ์ บุญปัญญา
บุคลากรสนับสนุนการสอน