ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายอลงกรณ์ สิทธิกานต์
ครูอัตราจ้าง

นางสิริมาส เรืองศรีมั่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2