พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
 

 

พันธกิจ

            บริหารโรงเรียนให้ได้มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

            พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

            พัฒนานักเรียน  ให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีพลานามัยที่สมบูรณ์

            พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน

            ส่งเสริมการผลิต การใช้ และการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

            ส่งเสริมให้ชุมชน มีส่วนร่วม และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

            โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษา ได้ตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

            ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจำนวนเพียงพอ และพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

            นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีพลานามัยที่สมบูรณ์ และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

           โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน อย่างเพียงพอและเหมาะสม

           ครูมีการผลิต การใช้ และการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสม

           ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัดการศึกษาของโรงเรียน