ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายกอง โภชนะคง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 สิงหาคม 2478 - 12 กันยายน 2483
ชื่อ-นามสกุล : นายหนูพิณ ดวงพยอม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 กันยายน 2483 - 14 กันยายน 2490
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด คำวงษา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 กันยายน 2490 - 24 พฤษภาคม 2492
ชื่อ-นามสกุล : นายมาก มาตย์มูล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2592 - 30 เมษายน 2504
ชื่อ-นามสกุล : นายมานพ ศิริสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2504 - 13 ธันวาคม 2506
ชื่อ-นามสกุล : นายแสน มังคละคีรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 ธันวาคม 2506 - 19 ตุลาคม 2507
ชื่อ-นามสกุล : นางประไพ สุวรรณราช
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 ตุลาคม 2507 - 15 กันยายน 2528
ชื่อ-นามสกุล : นางลัดดา สุนทร
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 กันยายน 2528 - 19 เมษายน 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ สุวรรณราช
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 เมษายน 2536 - 30 กันยายน 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญช่วย แซ่ตั้ง
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2545 - 30 พฤศจิกายน 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายสำคัญ โพธิวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธันวาคม 2546 - 16 เมษายน 2549
ชื่อ-นามสกุล : นางอุทินพร บุญชวลิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 เมษายน 2549 - 1 กุมภาพันธุ์ 2552
ชื่อ-นามสกุล : นางอมรรัตน์ โพธิวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 กุมภาพันธุ์ 2552 - 27 กรกฎาคม 2552
ชื่อ-นามสกุล : นางวิไลวรรณ สังข์เกิด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 กรกฎาคม 2552 - ปัจจุบัน