กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศิริพร วังริยา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายพัฒนะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2