กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศิริพร วังริยา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายพัฒนะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2