กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางศิริพร วังริยา
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายพัฒนะ โคตรวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2