นักการ แม่บ้าน

นายประเสริฐ เอกอะยะ
นักการภารโรง

นายวรายุทธ ถิ่นพระลับ
นักการภารโรง

นางสาวนุชจิรา หมั่นทอน
แม่ครัว

นางสาวนิตยา โรจน์วิรัตน์
แม่ครัว