กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายไสว ภูนาคพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายอลงกรณ์ สิทธิ์กานต์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1