ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววิภาพร รุ้งเรืองรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
109 ถนนบำรุงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ( ค.บ. )
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กจังหวัดนครพนม
2 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดหนู น้อยเรือไฟ รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี