ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางศิริพร วังริยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
52/44 ซ. สามัคคีสุขสันต์ ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาโท วิชาเอกบริหารการศึกษา
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคัดลายมือ ระดับประถมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม