ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวกิตติยา หมูเหลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
24/2 ถนนสุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2558 ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 สิงหาคม 2557 โรงเรียนเทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง) ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล