ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวชนกนันท์ หมู่มี
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
6 ถ.ธำมรงค์ประสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล